奥杜班杰

奥杜班杰

y
u
s
u
f
 
o
t
u
b
a
n
j
o
-
国籍:
惯用脚:
-
出生日期:
1992-09-12
位置:
前锋
身高:
-
所属球队:
()
体重:
-
合同截至日期:
-
球员简介:
奥杜班杰(yusuf otubanjo),出生于1992-09-12,奥杜班杰在球队中司职擅长前锋。
暂无数据
优势
暂未发现明显优势
弱点
暂未发现明显弱点
转会记录
暂无数据